Năm 2015, Cầu Giấy có gần 17ha đất nông nghiệp

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Cầu Giấy vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, trong tổng diện tích tự nhiên là 1.202,98ha sẽ sử dụng 16,75ha cho đất nông nghiệp, 1.185,61ha đất phi nông nghiệp, còn lại 0,62ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm 2015, quận Cầu Giấy phải thực hiện thu hồi 39,23ha đất, trong đó 9,58ha là đất nông nghiệp và 29,65ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi 2,66ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và chuyển đổi 1,08ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.


UBND TP yêu cầu UBND quận Cầu Giấy có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 được phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND TP trước ngày 31/5/2015.
 Theo quy hoạch sử dụng đất của quận Cầu Giấy thì đến đến năm 2020, quận sẽ không còn đất nông nghiệp.
Trước đó, vào năm 2010 quận Cầu Giấy được quy hoạch có 55,87 héc-ta đất nông nghiệp, 1.146,49 héc-ta đất phi nông nghiệp và 0,62 héc-ta đất chưa sử dụng. Theo quy hoạch năm 2020, quận Cầu Giấy có 1.202,98 héc-ta diện tích đất tự nhiên, nhưng toàn bộ diện tích đất này sẽ là đất phi nông nghiệp.

Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1, từ năm 2011 - 2015, quận Cầu Giấy sẽ thực hiện chuyển đổi 39,77 héc-ta đất nông nghiệp và 0,53 héc-ta đất chưa sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể, năm 2011 diện tích đất nông nghiệp là 55,87 héc-ta, năm 2012 giảm còn 54,16 héc-ta, năm 2013 còn 29,60 héc-ta, năm 2014 còn 22,67 héc-ta và đến năm 2015 sẽ chỉ còn 16,10 héc-ta.
Giai đoạn 2, từ năm 2015 - 2020, toàn bộ diện tích 16,10 héc-ta đất nông nghiệp còn lại dự kiến sẽ được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.